dầu công nghiệp


Dầu Công nghiệp Europa 1 của Tập đoàn Atlantic Grease & Lubricants được sản xuất tại các tiểu vương quốc Arập thống nhất (U.A.E) đang được Phân phối tại thị trường Việt Nam:

STT

TÊN SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN

QUY CÁCH

1

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

VG220

Phuy 209L

2

Xô 18L

3

VG320

Phuy 209L

4

Xô 18L

5

EUROPA 1 COMPRESSOR OIL
(Dầu máy nén)

VG32

Phuy 209L


CHỨNG NHẬN

CHÍNH SÁCH

ĐẠI LÝ

WebSite